Ochrana údajov

Vyhlásenie o ochrane údajov www.sano.sk

Stav k novembru 2015

Ďakujeme, že ste navštívili stránky našej spoločnosti. Chceli by sme vás súčasne oboznámiť s princípmi ochrany vašich údajov v online prostredí našej stránky. Všeobecne v našej spoločnosti platí zásada, že našou hlavnou prioritou je ochrana vašich osobných údajov. Dodržiavanie zákonných ustanovení na ochranu osobných údajov je pre nás preto samozrejmosťou.
 

1. Osobné údaje

Počas toho, ako si prezeráte naše webové stránky, vás môžeme požiadať o zadanie vašich osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Vaše údaje sa v súlade s týmito ustanoveniami uložia len vtedy, keď nám ich dobrovoľne odošlete a potvrdíte súhlas s ich zaevidovaním. V zásade však naše webové stránky môžete používať aj bez toho, aby ste zverejnili vašu identitu.

2. Ukladanie a spracovanie osobných údajov

Prenos osobných údajov prostredníctvom internetu prebieha šifrovane. Na prenos údajov používame šifrovanie SSL (Secure Socket Layer).

Po odoslaní osobných údajov, ktoré uvediete, ich ukladáme na osobitne chránené servery. Vaše údaje sú chránené vďaka technickým a organizačným opatreniam proti strate, zničeniu, neoprávnenému prístupu a ich zmene alebo spracovávaniu neoprávnenými osobami. K vašim údajom majú prístup len určené, oprávnené osoby. Zodpovedajú za technickú údržbu, obchodnú alebo redakčnú činnosť súvisiacu so starostlivosťou o servery.

Napriek pravidelným kontrolám však nie je možné zabezpečiť absolútnu ochranu proti všetkým nebezpečenstvám.
 

3. Postúpenie osobných údajov tretím osobám

Vaše osobné informácie využívame len na účely našej spoločnosti a prepojených spoločností, ako aj v rámci spolupráce so spoločnosťou, ktorá je poverená spracovávaním objednávok. Vaše údaje okrem uvedených prípadov bez vášho výslovného súhlasu nepostúpime tretím osobám, obzvlášť nie na reklamné účely. V prípade zákonnej povinnosti alebo povinnosti vyplývajúcej z rozhodnutia súdu vaše údaje sprístupníme oprávneným osobám.
 

4. Využívanie Google Analytics a cookies

Poznámka k ochrane údajov a na účely používania Google Analytics.
Táto webová stránka využíva službu webovej analýzy, Google Analytics, spoločnosti Google Inc. (ďalej len „spoločnosť Google“). V rámci služby Google Analytics sa využíva funkcia „cookies“, t.j. textových súborov, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a umožňujú sledovať spôsob používania našej webovej stránky. Informácie o používaní týchto webových stránok, ktoré vzniknú v podobe cookies, sa v zásade prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA.
V prípade, že na tejto webovej stránke je aktivovaná anonymizácia IP adresy, spoločnosť Google skráti identifikáciu vašej IP adresy na adresu pochádzajúcu z členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu v rámci Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa kompletne prenesená na server spoločnosti Google, kde je následne skrátená do vyššie uvedenej podoby. Na tejto stránke je aktívna anonymizácia IP adresy. Spoločnosť Google použije tieto informácie v zastúpení prevádzkovateľa tejto webovej stránky s cieľom vyhodnotiť spôsob, akým ju používate, zostaviť správu o aktivite na tejto stránke a poskytnúť prevádzkovateľovi webovej stránky ďalšie služby spojené s používaním tejto webovej stránky a internetu.
IP adresa, ktorá bola zistená v rámci služby Google Analytics nebude evidovaná spoločne s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookies môžete predísť prostredníctvom príslušných nastavení vo vašom webovom prehliadači. Chceme vás však upozorniť, že v takom prípade nebudete môcť využiť všetky funkcie tejto webovej stránky. Ukladanie údajov získaných prostredníctvom súborov cookies, ktoré sa vzťahujú na spôsob, akým používate túto webovú stránku (vrátane vašej IP adresy) môžete vypnúť tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača, ktorý nájdete tu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

5. Ochrana maloletých

Deti a mladiství do 18 rokov by nám bez súhlasu rodičov nemali zasielať osobné údaje. Od detí žiadne osobné údaje nevyžadujeme, nezhromažďujeme ich a nepostupujeme ich tretím osobám.

6. Poskytovanie informácií

Máte právo vyžiadať si od nás informácií o vašich uložených údajoch, ako aj ich opravu, zablokovanie alebo vymazanie. Kontaktnou osobou na tieto účely je osoba poverená spracovávaním osobných údajov.

7. Kontakt

Ďalšie otázky vám zodpovie osoba poverená spracovávaním osobných údajov v našej spoločnosti. V prípade záujmu o poskytnutie informácií v tejto súvislosti nám napíšte e-mail na: info@sano.sk
Vaše dotazy budú hneď ďalej spracované.