Výstavba nového Sano Agrar Inštitútu pre HD

Prevzali sme jeden z najlepších maďarských poľnohospodárskych podnikov - SOLUM AG

Všetci spoločne a každý vo svojej krajine sme si dali za cieľ ďalší rozvoj poľnohospodárstva. K tomu potrebujeme vedieť ako funguje, musíme ho cítiť, dýchať a žiť s ním. A toto priamo v centre diania. Musíme hovoriť jeho jazykom, zažiť problémy a výzvy, musíme premýšľať a konať ako poľnohospodári. 

A za týmto účelom sme podnikli významný krok. Náš sen sa naplnil. 

Náš sen, na ktorom neúnavne pracujeme, obetuvávame sa a zasadzujeme sa zaň. Veríme v poľnohospodárstvo a jeho budúcnosť, robíme preň niečo: 

Minulý rok sme nadobudli farmu ošípaných v Szakszende, cca 15 kilometrov od maďarského výrobného závodu v Cséme a budujeme tam Sano „Agrar Institut“ pre ošípané. Teraz sa nám naskytla príležitosť, taktiež v priamom susedstve maďarského výrobného závodu Sano, prevziať poľnohospodársky podnik Solum AG v Komárome. Túto príležitosť sme museli využiť, hoci cesta býva niekedy hrboľatá. Keď sme sa po dlhom a intenzívnom preverovaní zmlúv s najrôznejšími expertmi ocitli krátko pred podpisom, tak maďarská vláda vydala zákon, ktorý má chrániť národné podniky pred zahraničnými investormi a prevzatie je preto možné iba s povolením maďarskej vlády. Napínavé čakanie. Ale získali sme veľkú podporu a pozitívne ohlasy zo strany obyvateľstva, regiónu a vlády, takže napokon s predajom súhlasila: Skupina Sano sa odteraz teší z nového člena rodiny – Solum AG. 

 

Na špici Maďarska

Spoločnosť Solum AG, založená v roku 1991, je špičkovým podnikom – a to v mnohých ohľadoch. Podniká v mliečnom sektore na dvoch farmách, pestuje krmoviny a ovocie, skladuje a balí zemiaky a v neposlednom rade vyrába obaloviny. Všetky odvetvia fungujú v plnej synergii. 

 V podniku Solum AG pracuje 220 prevzatých zamestnancov. Na prvom dvore sa nachádza 900 kráv holštajnského plemena plus odchov jalovíc, na druhej farme 1250 kráv holštajnského plemena vrátane odchovu jalovíc. Obe prevádzky patria so svojou mliečnou úžitkovosťou viac ako 13 000 kg mlieka k trom najšpičkovejším chovom v Maďarsku. Prvú trojku uzatvára podnik Erdöhat, na ktorom spoločnosť Sano zabezpečuje poradenstvo v oblasti výživy HD. Tým sú tri najlepšie podniky Maďarska pevne v rukách Sana! Skvelý výkon! 

Moderné maštale v Solume zodpovedajú najvyšším technickým a welfare štandardom. Všetky dojnice sú dojené trikrát denne. Maštale, ktoré sme sami vyvinuli, sú klimatizované. Kombinácia ventilátorov, kontrolovaného rozprašovania vody a otváravých bočných posuvných stien zabezpečuje vyváženú vlhkosť a teplotu. K Solum AG patrí vlastná výrobňa kŕmnej zmesi, ktorá dodáva krmivo na oba podniky.

Maštale sú sčasti vybavené systémom splachovania. Hnojné chodby sú čistené splachovaním vodou. Hnoj sa po dôkladnej separácii a usadení najskôr dostáva do 40 000 kubíkových zásobníkov, aby bol následne prostredníctvom zavlažovania aplikovaný na polia. To nezabezpečí iba úrodnú a výnosnú pôdu, ale takto efektívne spája pestovanie rastlín s moderným chovom zvierat. 

Solum AG obhospodaruje spolu 2000 hektárov ornej pôdy, z toho 600 hektárov na prenajatej pôde a 1300 hektárov je zavlažovaných vodou z Dunaja. Na 250 hektároch pestuje Solum zemiaky – najdôležitejšiu úžitkovú plodinu na podniku. Týmto sa podnik radí k najväčším producentom zemiakov v Maďarsku. Nadpriemerné výnosy dosahuje okrem iného vďaka dobrému manažmentu hnojenia. K najdôležitejším obchodným partnerom patria Lidl a Spar. Zostávajúca orná pôda sa využíva najmä na pestovanie objemového krmiva.

Investícia do budúcnosti 

V nasledujúcich rokoch plánujeme naďalej investovať. Ku koncu roka 2020 sa dokončí nová maštaľ – príprava na pôrod ako aj úplne nová pôrodňa. V ďalšom kroku postavíme ešte silá s podjazdom v objeme 60 000 metrov kubických, novú dojáreň, sklad slamy, sklad jadrového krmiva a investujeme aj do techniky na spracovanie hnoja. Okrem toho by sa mala vybudovať separátna maštaľ pre suchostojné kravy a ďalšie maštale na odchov jalovíc. Chceme i naďalej zvyšovať počet zvierat a preto pristavíme ďalšiu maštaľ pre 400 kráv (s možnosťou navýšenia na 800 kráv). 

Úžitok pre nás všetkých 

„Agrar Institut“ pre hovädzí dobytok a „Agrar Institut“ pre ošípané sú pre nás srdcovou záležitosťou. Spolu s vami chceme zo Solum AG a farmou ošípaných v Szakszende vybudovať kompetenčné centrá pre hovädzí dobytok, respektíve ošípané a toto pre všetky krajiny sveta, v ktorých Sano pôsobí.

Naše ciele sú pritom tak jednoduché, ako dôležité: 

Zdokonaľujeme poľnohospodárstvo a delíme sa o vedomosti. Prostredníctvom Solum AG máme teraz vhodné miesto a vhodné možnosti na to, aby sme náš projekt SmartDairyNutrition – komplexný, digitálny poradenský systém manažmentu stáda – implementovali tak, aby sa s ním dalo pracovať a v praxi z neho učiť. Poháňame digitalizáciu poľnohospodárstva vpred a čo je rovnako dôležité – dokážeme ju aj hneď prakticky použiť.

V praxi, očami a  rečou poľnohospodárov. Celkový prehľad a ekonomické vyhodnotenie na podnikoch je vďaka rôznym podnikateľským oblastiam možné získať celkom jednoducho a transparentne – od rastlinnej výroby až po mlieko, z poľa až na tanier. 

Praktické testy, pokusy a štúdie konceptov kŕmenia a produktov. Teraz máme jedinečnú možnosť vykonávať na podnikoch množstvo praktických pokusov, skúšok a štúdií k produktom a konceptom kŕmenia. Tým máme v ruke silný argument a dodávame našim zákazníkom istotu a vedomie toho, že spolupracujú so správnym partnerom. Posilňujeme obraz našej trhovej značky – Sano, expert na výživu zvierat – a máme takto výhodu voči našim konkurentom na trhu. 

Spolupráca s univerzitami a inštitúciami. Prostredníctvom kooperácie s Univerzitou Széchenyi István v Győri a mnohými ďalšími inštitúciami vytvárame pre našu prácu vedecky a výskumne orientovanú bázu. Spoločne budeme uverejňovať štúdie a tým si vytvoríme meno vo vede a výskume. Tak sme vždy v obraze a aktívne sa podieľame na budovaní poľnohospodárstva zajtrajška. 

Sprevádzame pri výučbe a ďalšom vzdelávaní.  Vďaka obom kompetenčným centrám môžeme optimálne realizovať našu úlohu v oblasti (ďalšieho) vzdelávania. Podniky nám slúžia ako vzdelávacie ústavy pre zootechnikov, poľnohospodárov, zverolekárov a študentov z Maďarska a všetkých krajín, v ktorých Sano pôsobí. Veda sa stretáva s praxou – a my sprostredkovávame príslušné odborné vedomosti. 

Moderné poľnohospodárstvo dneška. Čoraz väčší význam sa prikladá práci s verejnosťou. V závodoch ukazujeme spotrebiteľom, zákazníkom a partnerom ako dnes vyzerá moderné poľnohospodárstvo v znamení digitalizácie orientované na blaho zvierat. Predstavujeme centrum, v ktorom môžu zákazníci zažiť expertízu Sano celkom zblízka. „Agrar Institut“ pre hovädzí dobytok a ošípané ležia v okruhu 20 kilometrov od výrobného závodu v Cséme so skvelou polohou pri diaľnici. 

Spolu urobíme ďalší krok! Dokázali sme, že sme odvážni a pracovití a teraz sa tešíme na to, ako uvidíme nášho nového člena rodiny rásť. 

Kontaktujte nás

Martin Stieranka
Prokurista spoločnosti
+421 905 468 151
+4212 654 21 983