Ochrana údajov

Vyhlásenie o ochrane údajov www.sano.sk

Ďakujeme, že ste navštívili stránky našej spoločnosti. Chceli by sme vás súčasne oboznámiť s princípmi ochrany vašich údajov v online prostredí našej stránky. Všeobecne v našej spoločnosti platí zásada, že našou hlavnou prioritou je ochrana vašich osobných údajov. Dodržiavanie zákonných ustanovení na ochranu osobných údajov je pre nás preto samozrejmosťou.

1. Ochrana údajov v kocke

Všeobecné informácie

Nasledujúce informácie majú slúžiť ako jednoduchý prehľad o tom, čo sa pri prezeraní našich stránok deje s vašimi osobnými údajmi. Osobné údaje sú všetky údaje, ktorými je možné vás osobne identifikovať. Detailnejšie informácie na tému ochrany údajov nájdete v nižšie uvedenom texte, ktorý tvorí vyhlásenie o ochrane údajov.

Zaznamenávanie údajov na našej webovej stránke

Kto zodpovedá za zaznamenávanie údajov na týchto webových stránkach? Údaje z našich webových stránok spracúva prevádzkovateľ týchto webových stránok. Kontaktné údaje prevádzkovateľa našich webových stránok nájdete v záložke Imprint.

Ako zaznamenávame vaše údaje?
Vaše údaje získame tak, že nám ich oznámite. Môže ísť napríklad o údaje, ktoré zadávate do kontaktného formulára.
Ostatné údaje sú zaznamenávané automaticky našimi IT systémami počas toho, ako si naše webové stránky prehliadate. Ide predovšetkým o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas načítania stránky). Údaje sa zaznamenávajú automaticky od okamihu, keď navštívite naše webové stránky.

Načo nám vaše údaje slúžia?
Časť údajov sa zbiera na účely bezchybnej prevádzky našich webových stránok. Ďalšie údaje môžu byť využité na analýzu správania sa používateľov. Aké sú vaše práva v súvislosti s vašimi údajmi? Kedykoľvek máte nárok na informáciu o pôvode, príjemcovi vašich osobných údajov, ako aj o účele, na ktorý sa vaše osobné údaje používajú. Okrem toho máte právo požadovať opravu, blokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Na tieto účely, ako aj v prípade ďalších otázok na tému ochrany údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom adresy, ktorá je uvedená v záložke Imprint. Navyše máte právo na podanie sťažnosti príslušnému dozornému orgánu.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán
Počas vašej návštevy našich webových stránok, môže byť vyhodnocované vaše správanie sa pri prehliadaní webových stránok. Deje sa to predovšetkým prostredníctvom funkcionality cookies a takzvaných analytických programov. Analýza vášho správania sapri prehliadaní webových stránok prebieha anonymne – nie je možné určiť vás ako pôvodcu konkrétneho správania sa. Túto analýzu nemusíte povoliť alebo jej môžete zabrániť tak, že nebudete používať niektoré nástroje. Detailnejšie informácie na túto tému nájdete v tomto vyhlásení o ochrane údajov pod nadpisom „Moduly tretích strán a analytické nástroje“. Túto analýzu môžete zakázať. O možnostiach, ako to urobíte, sa dočítate v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

2. Všeobecné a povinné informácie
Ochrana údajov
Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Vaše osobné údaje udržiavame v tajnosti a v súlade so zákonnými predpismi týkajúcimi sa ochrany údajov, ako aj v zmysle tohto vyhlásenia o ochrane údajov. Počas toho, ako si prehliadate tieto webové stránky sa získavajú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, ktorými je možné vás osobne identifikovať. V tomto vyhlásení o ochrane údajov sa dozviete, ktoré údaje získavame a načo ich využívame. Uvádza sa tu aj to, ako a na aké účely sa tak deje. Chceme vás upozorniť, že prenos údajov cez internet (napr. pri e-mailovej komunikácií), môže vykazovať bezpečnostné medzery. Nie je možné zabezpečiť absolútnu ochranu údajov pred ich sprístupnením tretím stranám.

Informácia o zodpovednom subjekte
Subjekt zodpovedný za spracovanie údajov na týchto webových stránkach je:
Sano – Moderná výživa zvierat s.r.o. 
sídlo firmy: Dlhé Diely I. 23/a, 841 04 Bratislava
telefón: +421 2 653 16 570
e-mail: sano@sano.sk

Zodpovedný subjekt je fyzická alebo právnická osoba, ktorá rozhoduje samostatne alebo spolu s ostatnými o účele, ako aj prostriedkoch spracúvania osobných údajov (akými sú napr. mená, e-mailové adresy a pod.).

Zrušenie súhlasu so spracúvaním údajov
Mnohé údaje je možné spracúvať len s vaším výslovným súhlasom. Súhlas, ktorý ste nám v súvislosti so spracúvaním vašich údajov udelili, môžete kedykoľvek zrušiť. Na tieto účely bude postačovať, keď nám o tom e-mailom pošlete neformálne oznámenie. Povinnosť zachovávať zákonné postupy pri spracúvaní osobných údajov získaných do zrušenia súhlasu tým nie je dotknutá.

Právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu
V prípade porušenia práv súvisiacich s ochranou údajov má dotknutá osoba nárok podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Príslušným dozorným orgánom v otázkach ochrany údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

Právo na prenosnosť údajov
Máte právo na to, aby boli vám alebo tretej osobe vydané v strojovo čitateľnom formáte tie údaje, ktoré na základe vášho súhlasu alebo v rámci plnenia zmluvy automaticky spracúvame. Prenos údajov na iného prevádzkovateľa na základe vašej žiadosti je možný len vtedy, ak je to technicky uskutočniteľné.

Šifrovanie SSL (Secure Socket Layer)
Z bezpečnostných dôvodov a na účely ochrany prenosu dôverného obsahu, akým sú napríklad objednávky alebo otázky, ktoré nám ako prevádzkovateľovi stránok posielate, sa na týchto stránkach využíva šifrovanie SSL. Zašifrované spojenie spoznáte podľa toho, že v adresnom riadku prehliadača sa zmení adresa z „http://“ na „https://“ a objaví sa tam symbol zámku. Keď je aktivované šifrovanie SSL, údaje, ktoré nám sprostredkúvate, nemôžu čítať tretie strany.

Informácie, blokovanie a likvidácia
V rámci platných zákonných ustanovení máte kedykoľvek právo na informácie o vašich osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi, ako aj o účele spracúvania údajov, a prípadne aj právo na opravu, blokovanie alebo likvidáciu týchto údajov. Na tieto účely, ako aj v prípade ďalších otázok na tému osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom adresy, ktorá je uvedená v záložke Imprint.

Zákaz zasielania reklamných e-mailov
Zasielanie reklamy a informačných materiálov, o ktoré sme výslovne nežiadali, na naše adresy zverejnené na základe povinnosti uvádzať kontaktné údaje v záložke Imprint sa týmto zakazuje. Prevádzkovatelia stránok si v prípade zasielania reklamných informácií, napr. prostredníctvom nevyžiadaných e-mailov, vyhradzujú právo podniknúť právne kroky.

3. Zodpovedná osoba
Zákonom stanovená zodpovedná osoba
Za náš podnik sme ustanovili zodpovednú osobu.
Mgr. Martin Stieranka
Korešpondenčná adresa:
Sano – Moderná výživa zvierat s.r.o. 
Dlhé Diely I. 23/a
841 04  Bratislava, Slovensko
e-mail: sano@sano.sk

4. Zaznamenávanie údajov na našej webovej stránke

Cookies
Internetové stránky využívajú čiastočne tzv. cookies. Cookies na vašom počítači nespôsobujú žiadne škody a neobsahujú víry. Slúžia na to, aby sme mohli našu ponuku prispôsobiť potrebám používateľov, spraviť ju efektívnejšou a bezpečnejšou. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a internetovom prehliadači. Najčastejšie využívame takzvané „session cookies“. Tie sa automaticky vymažú potom, ako dokončíte prezeranie našich stránok. Ostatné cookies ostanú na vašom koncovom zariadení uložené až kým ich nevymažete. Tieto cookies nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve našich stránok. Prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste o využívaní cookies boli informovaní; aby bolo využívanie cookies povolené len vo výnimočných prípadoch; prípadne aby ste využívanie cookies prijali len v konkrétnych prípadoch alebo ich využívanie vo všeobecnosti vylúčili, a aktivovať si môžete aj automatické vymazávanie cookies po zatvorení prehliadača. Ak cookies deaktivujete, môže sa tým obmedziť fukncionalita týchto webových stránok. Cookies, ktoré sú nevyhnutné na elektronickú komunikáciu alebo na zabezpečenie niektorých, vami želaných funkcií (napr. funkcie Nákupný košík), sú uchovávané v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. f Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ týchto webových stránok má oprávnený záujem na uchovávaní cookies na účely zabezpečenia technicky bezchybných a optimalizovaných služieb. Pokiaľ sa uchovávajú iné súbory cookies (napr. cookies na analýzu vášho správania sa pri prehliadaní webových stránok), zaobchádzame s nimi osobitne podľa tohto vyhlásenia o ochrane údajov.

Súbory denníka servera (server log files)
Poskytovateľ webových stránok automaticky získava a uchováva informácie v takzvaných súboroch denníka servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky sprostredkuje. Ide o:
• typ a verziu prehliadača
• používaný operačný systém
• URL adresu odkazujúceho servera
• názov hostiteľa počítača, cez ktorý máte prístup na stránky
• čas požiadavky servera
• adresa IP
Tieto údaje nie sú spájané s inými zdrojmi údajov. Základom pre spracúvanie údajov je Čl. 6 ods. 1 písm. b Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktorý povoľuje spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo prijímania opatrení pred uzavretím zmluvy.

Kontaktný formulár
V prípade, že nám odošlete otázku prostredníctvom kontaktného formulára, uchováme na účely jej spracovania, ako aj pre prípad nadväzujúcich otázok údaje uvedené v kontaktnom formulári, vrátane vašich kontaktných údajov. Tieto údaje bez vášho súhlasu ďalej nepostúpime. Údaje uvedené v kontaktnom formulári spracúvame výlučne na základe vami udeleného súhlasu (Čl. 6 ods. 1 písm. a Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Tento súhlas môžete kedykoľvek zrušiť. Na tieto účely bude postačovať, keď nám o tom e-mailom pošlete neformálne oznámenie. Povinnosť zachovávať zákonné postupy pri spracúvaní osobných údajov získaných do zrušenia súhlasu tým nie je dotknutá. Údaje, ktoré ste uviedli v kontaktnom formulári, uchovávame až kým nás nevyzvete na ich likvidáciu, nezrušíte váš súhlas s uchovávaním vašich údajov alebo kým nezanikne účel ich uchovávania (napr. uzavretím spracovania vášho dotazu). Záväzné zákonné ustanovenia – predovšetkým týkajúce sa lehôt uchovávania tým nie sú dotknuté.

Spracúvanie údajov (údajov o zákazníkoch a zmluvách)
Osobné údaje získavame, spracúvame a využívame len pokiaľ sú nevyhnutné na zdôvodnenie, obsahovú tvorbu alebo zmenu právneho vzťahu (údaje o stavoch). Deje sa tak na základe Čl. 6 ods. 1 písm. b Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktorý povoľuje spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo prijímania opatrení pred uzavretím zmluvy. Osobné údaje vyplývajúce z používania našich webových stránok (údaje o používaní) získavame, spracúvame a využívame len pokiaľ je to nevyhnutné na to, aby sme používateľom umožnili alebo vyúčtovali využívanie našich služieb. Získané údaje o zákazníkoch budú po dokončení objednávky alebo ukončení obchodného vzťahu vymazané. Zákonné lehoty uchovávania tým nie sú dotknuté.

5. Nástroje analýzy
Google Analytics

Tieto webové stránky používajú funkcie služby analýzy webu, Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Služba Google Analytics využíva tzv. súbory cookies. Jedná sa o textové súbory, ktoré sú ukladané na Vašom počítači a ktoré umožňujú analyzovať, ako používate webové stránky. Informácie o používaní týchto webových stránok, ktoré vzniknú v podobe cookies, sa v zásade prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA. Cookies služby Google Analytics sú uchovávané v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. f Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem na analýze správania sa používateľov s cieľom optimalizovať webovú ponuku, ako aj reklamu. 

Anonymizácia adresy IP
Na týchto stránkach je aktivovaná funkcia anonymizácie adresy IP. Vaša adresa IP tak bude zo strany spoločnosti Google v rámci členských štátov Európskej Únie alebo v iných krajinách, ktoré sú signatármi Dohody o Európskom hospodárskom priestore, skrátená ešte predtým, ako dôjde k prenosu do USA. Iba vo výnimočných prípadoch bude odoslaná celá adresa IP na server spoločnosti Google v USA, a až tam skrátená. Spoločnosť Google používa tieto informácie z poverenia prevádzkovateľa týchto webových stránok s cieľom vyhodnotiť spôsob, akým ich používate, zostaviť správu o aktivite na týchto stránkach a poskytnúť prevádzkovateľovi webových stránok ďalšie služby spojené s používaním týchto webových stránok a internetu. Adresa IP, ktorá bola zistená v rámci služby Google Analytics nebude spájaná s inými údajmi spoločnosti Google.

Doplnok na vašom webovom prehliadači
Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť prostredníctvom príslušných nastavení vo vašom webovom prehliadači. Upozorňujeme vás však na to, že v takom prípade nebudete môcť využiť všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Ukladaniu údajov získaných prostredníctvom súborov cookies, ktoré sa vzťahujú na spôsob, akým používate túto webovú stránku (vrátane vašej adresy IP) môžete zabrániť tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača, ktorý nájdete na tomto odkaze:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Zákaz získavania údajov
Ak chcete zabrániť tomu, aby vaše údaje boli získavané prostredníctvom služby Google Analytics, kliknite na nižšie uvedený odkaz, čím zvolíte možnosť explicitného nesúhlasu s využívaním súborov cookies, a zabránite tak získavaniu vašich údajov pri najbližšej návšteve týchto webových stránok: Deaktivovať službu Google Analytics. Viac informácií o spôsobe zaobchádzania s údajmi o používateľoch pri využívaní služby Google Analytics nájdete vo Vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Spracúvanie údajov z objednávok
So spoločnosťou Google sme uzatvorili zmluvu o spracúvaní údajov z objednávok a pri využívaní služby Google Analytics uplatňujeme prísne požiadavky úradov na ochranu údajov v plnom rozsahu.

Demografické znaky pri využívaní služby Google Analytics
Tieto webové stránky využívajú funkciu „demografické znaky“, ktorú ponúka služba Google Analytics. Prostredníctvom tejto funkcie môžu byť vytvárané správy, ktoré obsahujú informácie týkajúce sa veku, pohlavia a záujmov návštevníkov stránok. Tieto údaje pochádzajú z reklamy spoločnosti Google vyplývajúcej zo záujmov používateľov, ako aj z údajov o návštevníkoch od tretích strán. Na základe týchto údajov nie je možné určiť konkrétnu osobu. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavení zobrazovania vo vašom účte Google, prípadne môžete zakázať zaznamenávanie vašich údajov prostredníctvom služby Google Analytics tak, ako to je vo všeobecnosti uvedené v bode „Zákaz získavania údajov“.

6. Odber noviniek
Údaje týkajúce sa odberu noviniek

Ak sa chcete prihlásiť na odber noviniek, ktorý ponúkame na našich webových stránkach, potrebujeme vašu e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré budú slúžiť na overenie toho, že ste majiteľom zadanej e-mailovej adresy, a že so zasielaním noviniek súhlasíte. Ďalšie údaje nezískavame, resp. môžete ich dobrovoľne uviesť. Tieto údaje využívame výlučne na účely zasielania vyžiadaných informácií a neposkytujeme ich ďalej tretím stranám. Údaje uvedené vo formulári na odber noviniek spracúvame výlučne na základe vami udeleného súhlasu (Čl. 6 ods. 1 písm. a Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Udelený súhlas s uchovávaním údajov, e-mailovej adresy, ako aj s ich využitím na zasielanie noviniek, môžete kedykoľvek zrušiť, napríklad prostredníctvom odkazu „Odhlásiť sa z odberu“ v sekcii Novinky. Povinnosť zachovávať zákonné postupy pri spracúvaní dovtedy získaných údajov tým nie je dotknutá. Údaje, ktoré uchovávame na účely zasielania noviniek, sú u nás uložené do vášho odhlásenia z odberu a po vašom odhlásení z odberu noviniek ich likvidujeme. Údaje, ktoré uchovávame na iné účely (napr. e-mailové adresy v sekcii pre členov), tým nie sú dotknuté.

Služba CleverReach
Tieto webové stránky využívajú na zasielanie noviniek službu CleverReach. Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Nemecko.
CleverReach je služba, vďaka ktorej je možné zrealizovať a analyzovať zasielanie noviniek. Údaje, ktoré ste zadali na účely odberu noviniek, sa ukladajú na serveroch spoločnosti CleverReach v Nemecku. Ak nechcete, aby vaše údaje podliehali analýze služby CleverReach, musíte sa z odberu noviniek odhlásiť. Ak sa chcete z odberu noviniek odhlásiť, môžete tak urobiť prostredníctvom odkazu, ktorý je k dispozícii v každej správe s novinkami. Okrem toho sa však môžete z odberu odhlásiť aj priamo na našich stránkach.

Analýza údajov prostredníctvom služby CleverReach
Pomocou služby CleverReach môžeme analyzovať kampane s novinkami. Môžeme tak napr. vidieť, či bola správa s novinkami otvorená, a ktoré odkazy boli otvorené. Takto môžeme okrem iného zistiť, na ktoré z odkazov odberatelia noviniek klikli obzvlášť často. Okrem toho dokážeme rozpoznať aj to, či po otvorení/zakliknutí odkazu návštevníci webových stránok vykonali niektoré vopred zadefinované akcie (konverzný pomer). Zistíme tak napr., či ste po kliknutí na odkaz v novinkách uskutočnili nákup. Služba CleverReach nám tiež umožňuje rozdeľovať príjemcov noviniek do rôznych kategórií (klastrovanie). Príjemcovia noviniek sú rozdeľovaní napr. podľa veku, pohlavia alebo bydliska. Týmto spôsobom môžeme novinky lepšie prispôsobiť jednotlivým cieľovým skupinám. Podrobnejšie informácie o funkciách služby CleverReach nájdete na tomto odkaze: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/.

Právny základ
Údaje spracúvame na základe vášho súhlasu (Čl. 6 ods. 1 písm. a Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Tento súhlas môžete kedykoľvek zrušiť. Povinnosť zachovávať zákonné postupy pri spracúvaní dovtedy získaných údajov tým nie je dotknutá.

Lehota uchovávania
Údaje, ktoré uchovávame na účely zasielania noviniek, sú u nás uložené do vášho odhlásenia z odberu a po vašom odhlásení z odberu noviniek sú vymazané tak z našich serverov, ako aj zo severov spoločnosti CleverReach. Údaje, ktoré uchovávame na iné účely (napr. e-mailové adresy v sekcii pre členov), tým nie sú dotknuté. Viac informácií nájdete v Podmienkach ochrany údajov spoločnosti CleverReach na tomto odkaze: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Uzavretie zmluvy o spracúvaní údajov z objednávok
So spoločnosťou CleverReach máme uzavretú zmluvu, v ktorej sa spoločnosť CleverReach zaväzuje, že údaje našich zákazníkov bude chrániť a neposkytne ich ďalej tretím stranám.

7. Doplnky a nástroje
YouTube

Naše webové stránky využívajú doplnky stránok YouTube, ktoré prevádzkuje spoločnosť Google. Prevádzkovateľom stránok je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Keď navštívite naše stránky, ktoré obsahujú doplnok YouTube, pripojíte sa k serverom spoločnosti YouTube. Na servery spoločnosti YouTube bude odoslaná informácia o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. Ak ste prihlásení do vášho YouTube účtu, umožňujete spoločnosti YouTube priradiť vaše správanie sa pri prehliadaní webových stránok priamo vášmu osobnému profilu. Zabrániť tomu môžete tak, že sa z vášho YouTube účtu odhlásite. YouTube využívame v záujme znázorniť našu online ponuku spôsobom, ktorý ľudí osloví. Ide o oprávnený záujem v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. f Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Viac informácií o spôsobe zaobchádzania s údajmi o používateľoch nájdete vo Vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti YouTube na tomto odkaze: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.Google 

Webové fonty
S cieľom jednotného zobrazenia typu písma využívajú tieto stránky takzvané webové fonty, ktoré poskytuje spoločnosť Google. Pri otvorení webovej stránky si váš prehliadač načíta webové fonty do vyrovnávacej pamäte vášho prehliadača, aby sa texty a typy písma zobrazili správne. Aby sa tak stalo, musí sa vami používaný prehliadač pripojiť k serverom spoločnosti Google. Tým sa spoločnosť Google dozvie, že prostredníctvom vašej adresy IP bola otvorená naša webová stránka. Webové fonty spoločnosti Google využívame v záujme znázorniť našu online ponuku spôsobom, ktorý ľudí osloví. Ide o oprávnený záujem v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. f Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Pokiaľ váš prehliadač webové fonty nepodporuje, použije sa štandardné písmo vášho počítača. Ďalšie informácie o webových fontoch spoločnosti Google nájdete na tomto odkaze https://developers.google.com/fonts/faq, ako aj vo Vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps
Tieto stránky využívajú prostredníctvom rozhrania API mapovú službu Google Maps. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Ak chcete využívať funkcie služby Google Maps, je nevyhnutné uložiť vašu adresu IP. Tieto informácie sa v zásade prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA. Poskytovateľ týchto stránok nemá vplyv na takýto prenos údajov. Google Maps využívame v záujme znázorniť našu online ponuku spôsobom, ktorý ľudí osloví, ako aj v záujme ľahšieho vyhľadania miest, ktoré na stránkach uvádzame. Ide o oprávnený záujem v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. f Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Viac informácií o spôsobe zaobchádzania s údajmi o používateľoch nájdete vo Vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Sprostredkovanie údajov pri uchádzaní sa o zamestnanie
Zodpovedný subjekt elektronicky získava a spracúva osobné údaje uchádzačov na účely výberového konania. Ide najmä o prípady, keď uchádzač spoločnosti Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o. odošle poklady k výberovému konaniu e-mailom alebo prostredníctvom našej platformy pre uchádzačov o zamestnanie. Ak zodpovedný subjekt s uchádzačom uzavrie pracovnú zmluvu, údaje, ktoré mu boli sprostredkované, budú na účely uzavretia pracovného pomeru uchované s prihliadnutím na Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ako aj na ďalšie zákonné požiadavky. Ak zodpovedný subjekt s uchádzačom pracovnú zmluvu neuzavrie, budú podklady k výberovému konaniu vymazané dva mesiace od oznámenia, že uchádzač nebol úspešný za predpokladu, že to nebude v rozpore s oprávneným záujmom zodpovedného subjektu (napr. v zmysle povinnosti predložiť dôkazy v konaní podľa všeobecného zákona o rovnosti zaobchádzania). Osobné údaje sprostredkúvame tretím stranám len vtedy, keď je to potrebné v rámci výberového konania, v ktorom sa uchádzate o zamestnanieVaše údaje, napríklad na účely reklamy, bez vášho výslovného súhlasu tretím stranám neposkytujeme. Keďže sa na našom portáli pre výberové konanie môžete uchádzať aj o pozície v spoločnosti Bernhard Waldinger GmbH, v prípade vášho záujmu o zamestnanie v uvedenej spoločnosti vaše údaje poskytneme spoločnosti Bernhard Waldinger GmbH. Základom pre spracúvanie údajov je Čl. 6 ods. 1 písm. b Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktorý povoľuje spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo prijímania opatrení pred uzavretím zmluvy. So Bernhard Waldinger GmbH sme uzatvorili zmluvu o spracúvaní údajov z objednávok, a pri využívaní služby Google Analytics v plnom rozsahu uplatňujeme prísne požiadavky slovenských úradov na ochranu údajov.