Všeobecné obchodné podmienky

Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.

 1.  Výklad pojmov
  • predávajúci - Sano - Moderná výživa zvierat s. r. o., IČO: 31 354 190, Dlhé Diely I. 23/a, 841 04 Bratislava (ďalej len „Sano“),
  • kupujúci - strana kúpnej zmluvy alebo objednávateľ, ktorému je doručený tovar a ktorý je označený na dodacom liste, resp. faktúre,
  • tovar - výrobky spoločnosti Sano, ktoré sú bližšie určené v cenníku predávajúceho ,
  • dopravca - osoba zabezpečujúca prepravu tovaru od predávajúceho ku kupujúcemu,
  • dodávka - dodanie tovaru kupujúcemu predávajúcim.
 2. Dodaním tovaru zo strany predávajúceho alebo osobou ním poverenou a podpísaním dodacieho listu zo strany kupujúceho sa má za to, že je tovar dodaný v zmysle týchto všeobecných podmienok. Všeobecné podmienky sa vzťahujú aj na tovar dodaný na základe kúpnej zmluvy, ako aj písomnej, faxovej, mailovej, telefonickej alebo ústnej objednávky. 
 3. Prevzatím tovaru a podpísaním dodacieho listu kupujúci preukazuje, že sa oboznámil so všeobecnými podmienkami predávajúceho.
 4. Pokiaľ v kúpnej zmluve, v objednávke alebo dodacom liste nie je uvedené inak, je miestom dodania tovaru sídlo objednávateľa.
 5. Dohodnuté množstvo tovaru sa rozumie ako minimálne množstvo a je záväzné. Tovar bude vyrobený a dodaný v obvyklej kvalite, pričom predávajúci týmto vyhlasuje, že kvalita výrobkov predávajúceho zodpovedá normám a predpisom kvality Európskej únie ako aj príslušným právnym predpisom Slovenskej republiky.
 6. Predávajúci dodá objednaný tovar do 7 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky kupujúcim, pokiaľ kupujúci nemá neuhradené faktúry alebo faktúry po lehote splatnosti alebo iné záväzky voči predávajúcemu. Predávajúci je zároveň povinný odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom dodací list, v ktorom kupujúci potvrdí prevzatie tovaru. Tovar je dodaný jeho odovzdaním, spolu s dokladmi potrebnými k prevzatiu tovaru kupujúcemu alebo osobe ním poverenej a potvrdením dodacieho listu.
 7. Kupujúci je povinný prevziať určený tovar v dohodnutý deň a na dohodnutom mieste. Predávajúci zabezpečí prepravu tovaru na svoje náklady za podmienky, ak kupujúci odoberie od predávajúceho určité množstvo tovaru určené v aktuálnom cenníku predávajúceho.
 8. Europalety nie sú súčasťou kúpnej ceny. Kupujúci je povinný poskytnúť za dodané europalety prázdne náhradné europalety. Predávajúci prevezme od kupujúceho len nepoškodené a čisté europalety. Ak kupujúci neodovzdá predávajúcemu europalety na výmenu, je povinný uhradiť trhovú hodnotu europaliet dodaných predávajúcim spolu s dodaným tovarom.
 9. Cena alebo spôsob určenia ceny za dodaný tovar sa riadia aktuálnym cenníkom predávajúceho platným ku dňu prijatia objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci má právo upravovať ceny stanovené v aktuálnom cenníku. O aktuálnych cenách bude predávajúci informovať kupujúceho prostredníctvom poradcu predávajúceho. Kupujúci prejaví svoj súhlas s cenou uvedenou v aktuálnom cenníku potvrdením dodacieho listu a prevzatím tovaru.
 10. Ak kupujúci nezaplatí za dodaný tovar kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti uvedenej na objednávke, inak do 45 dní odo dňa vystavenia faktúry, predávajúci má právo účtovať si úroky z omeškania, pokiaľ nie je uvedené inak, vo výške 0,04 % za každý, aj začatý deň omeškania, resp. zvýšiť cenu ďalšieho objednaného množstva tovaru o nezaplatený úrok z omeškania.
 11. Na dodaný tovar sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva. Tovar zostáva vo výlučnom vlastníctve predávajúceho, a to až do úplného zaplatenia všetkých záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu. Nároky predávajúceho voči kupujúcemu zostávajú zachované aj za predpokladu, ak kupujúci poskytne tovar tretej osobe. Uplatnenie práva tretej osoby k dodanému tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o uplatnení práva treťou osobou dozvedel. Na tovar poskytnutý tretej osobe má predávajúci záložné právo.
 12. Kupujúci je povinný riadne dodaný tovar a doklady vzťahujúce sa na tento tovar prevziať, zaplatiť jeho kúpnu cenu a zabezpečiť jeho vykládku. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom jeho prevzatia. Po jeho prevzatí  kupujúci vykoná bezodkladnú kontrolu prevzatého tovaru, či neobsahuje nejaký nedostatok, prípadne či nie je poškodený. Ak kupujúci odmietne prevziať tovar dodaný predávajúcim riadne a včas, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s uskutočnenou dodávkou, spolu s úrokom z omeškania vo výške 0,04 % za každý, aj začatý deň omeškania, odo dňa neprevzatia tovaru až do momentu zaplatenia za neprevzatý tovar.
 13. V prípade, ak dodaný tovar má vady, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť vady predávajúcemu. Vady zistené pri prehliadke tovaru kupujúcim pri jeho dodávke sa musia vyznačiť v dodacom liste, inak sú nároky z týchto vád vylúčené. Dodací list musí byť podpísaný kupujúcim a dopravcom. Ak kupujúci prevezme tovar i napriek tomu, že u neho došlo k porušeniu obalu, je povinný toto spísať spoločne s dopravcom do záznamu, kde je nutné uviesť, či v dôsledku porušenia obalu došlo k poškodeniu tovaru a v akom rozsahu.
 14. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie, zničenie alebo stratu tovaru v dôsledku skutočností, za ktoré zodpovedá kupujúci alebo v dôsledku vyššej moci po jeho prevzatí.
 15. Záručná doba plynie odo dňa výroby tovaru. Číslo partie a doba použiteľnosti sú uvedené samostatne na hornej strane obalu výrobkov. Na krmivo sa nevzťahuje záruka v prípade nesprávneho skrmovania alebo použitia.
 16. Predávajúci je povinný pred odovzdaním tovaru oboznámiť kupujúceho so spôsobom jeho správneho použitia a s jeho zložením. Oboznámenie sa kupujúceho so spôsobom použitia tovaru a s jeho zložením potvrdzuje kupujúci podpisom dodacieho listu.
 17. Akékoľvek vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných podmienkach, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 18. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť vzájomné spory vyplývajúce z dodania tovaru a zaplatenia kúpnej ceny predovšetkým dohodou. V prípade, ak takáto dohoda nie je možná, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená obrátiť sa na príslušný súd.
 19. Pokiaľ akékoľvek ustanovenie vyplývajúce z týchto všeobecných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, je plne oddeliteľným od ostatných ustanovení týchto všeobecných podmienok a takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť nebude mať žiadny vplyv na platnosť alebo vymáhateľnosť akýchkoľvek ostatných ustanovení z týchto všeobecných podmienok.