1

Rok kukurice 2020

Ktorá odroda kukurice je pre môj podnik tá správna?

Ktorá odroda kukurice je pre môj podnik najlepšia?

Rok kukurice 2020

Ktorá odroda kukurice je pre mňa tá správna? Farmári väčšinou dbajú na parametre ako stabilita, obsah škrobu a energetická výnosnosť. Stráviteľnosť odrôd kukurice pritom často zohráva len podriadenú úlohu. Ide pritom o nesprávny záver, pretože stráviteľnosť vlákninových zložiek (NDF) významným spôsobom rozhoduje o tom, aký výkon je možné vydojiť z kukuričnej siláže. Podrobne sme sa pozreli na odrody kukurice a ich výsledky.

Ak je stráviteľnosť vlákninových zložiek vysoká, stúpa rozklad živín v žalúdku, čím sa zvyšuje efektívnosť krmiva. Okrem toho je potrebné vnímať skutočnosť, že podiel NDF v kukuričných silážach je bežne na úrovni 40 percent (obrázok č. 1) príp. predstavuje hlavný podiel zdravého prídelu krmiva pre kravy chované na mlieko  (cca. 30% podiel NDF). Ak sa napríklad zvýši stráviteľnosť vlákniny o jeden percentuálny bod, je možné očakávať zvýšenie dojivosti o 0,18 kg denne ako aj vyššiu absorpciu sušiny. Riadenie obsahu NDF a stráviteľnosti teda predstavujú dva faktory, pomocou ktorých je možné zlepšiť ekonomiku a udržateľnosť chovu. Vysoká stráviteľnosť NDF nemusí mať negatívny dopad na stabilitu stavov. Vysoko stráviteľné odrody kukurice vykazujú zloženie pozostávajúce z vlákninových zložiek, ako sú hemicelulóza, celulóza a linín, ktoré zabezpečujú vysokú stráviteľnosť vlákniny a rovnako vysokú stabilitu stavov.

VZORKY KUKURIČNÝCH SILÁŽÍ Z LABORATÓRIA

S cieľom zistiť, aký vplyv má výber odrody kukurice a termín zberu na stráviteľnosť, boli v Sano laboratóriu vyhodnotené vzorky kukuričnej siláže z aktuálnej úrody a z úrody z rokov 2018 a 2017.

Absolútne nestráviteľné NDF sa označujú ako uNDF240. Vlákninové zložky, ktoré nie sú strávené po 240 hodinách, sú absolútne nestráviteľné. Linín tvorí súčasť uNDF240.

ANALÝZA ODRÔD V LABORATÓRIU SANO KUKURIČNÁ SILÁŽ ÚRODA 2019

Obsahové zložky určujúce hodnotu: ■ aNDFom UNDF240 ■ Linín

OBRÁZOK Č. 1: Určujúce vlastnosti 28 hybridov kukuričných siláží, úroda september 2019

Z aktuálnej úrody kukuričnej siláže bolo odobratých 28 skorých až stredne neskorých odrôd kukurice rôznych pestovateľov semien, aby sme získali široké spektrum aktuálne dostupných a moderných hybridov kukuričných siláží.

OZNAČENIE ODRODY SILÁŽNEJ KUKURICE

Optimálna kukuričná siláž/odroda kukuričnej siláže so sebou prináša vysokú stráviteľnosť vlákniny (NDFd), aby bolo možné efektívne využiť obsiahnuté živiny a proteíny viazané na vlákninu. Na základe DLH príp. nemeckého systému hodnotenia krmív registrácia odrôd ešte aktuálne nepracuje s parametrami stráviteľnosti, ako stráviteľnosťou NDF za 30 hodín (NDFd30) alebo uNDF240. Namiesto toho sa vykazuje organická látka rozpustná v enzýme (ELOS). Hodnota ELOS by mala charakterizovať stráviteľnosť celej rastliny, pričom rozpustná organická látka in vitro sa hodnotí pri využití pepsínu / roztoku kyseliny soľnej a celulózy po 48 hodinách. Hodnotenie sa vykonáva v bodoch od 1 do 7, pričom hodnota 7 zodpovedá najvyššej hodnoty ELOS, t.j. najvyššej celkovej stráviteľnosti.

V prípade 28 analyzovaných hybridov kukurice majú obe najlepšie stráviteľné (1: najnižší obsah uNDF240) a najhoršie stráviteľné odrody (28: najvyšší obsah uNDF240) hodnotu ELOS na úrovni 6  (obrázok č. 1). Okrem toho z týchto hodnôt vyplýva, že absolútny obsah linínu medzi dobre a zle stráviteľnými hybridmi sa takmer vôbec neodlišuje.

Pomocou analýzy CNCPS v laboratóriu Sano je možné identifikovať vysoko stráviteľné kukuričné siláže/odrody. Laboratórium Sano oddeľuje oba parametre stráviteľnosti vlákniny a stráviteľnosti škrobu. Na základe toho je možné ešte presnejšie predpovedať skutočnú absorpciu vlákninových zložiek v krave.

V prípade 28 analyzovaných hybridov kukurice sa hybridy vyznačujú mimoriadne vysokou stráviteľnosťou zostatkových rastlín (1-3: najnižší obsah uNDF240). Najlepšie stráviteľná odroda prináša viac ako 60 % menej nestráviteľných vlákien do siláže ako najhoršie stráviteľná odroda.

Pri porovnaní týchto troch odrôd s najnižším a najvyšším obsahom uNDF240 sa stávajú rozdiely stráviteľnosti zostatkových rastlín medzi jednotlivými odrodami ešte zjavnejšími (obrázok č. 2). V rámci hodnotenia sa porovnáva stredná hodnota stráviteľnosti frakcií živín aNDFom, XP, XS, NDF a linínu ohľadom uvedených troch odrôd. Z toho vyplývajú relevantné rozdiely v parametroch stráviteľnosti vláknin NDFd30, NDFd120, NDFd240. Čím je vyššia stráviteľnosť NDF, tým nižší je obsah  nestráviteľných zložiek uNDF240.

Analýza vzoriek kukuričnej siláže v laboratóriu Sano v roku 2019. Vlastnosti určujúce hodnotu:

Hodnotenie: ■ Best-3 ■ Worst-3

OBRÁZOK Č. 2: Porovnanie vlastností určujúcich hodnotu troch hybridov silážnej kukurice s najnižším a najvyšším obsahom uNDF240, úroda zo septembra 2019 ・ Frakcie živín obsahujú sušinu (TS), frakciu NDF (aNDFom, očistenú od popola a amylázy), surový proteín (XP), škrob (XS),  stráviteľnosť NDF po 30, 120 a 240 hodinách a podiel linínu

Na základe vysokej stráviteľnosti zostatkovej rastliny sú preto siláže z odrôd 1 až 3 mimoriadne vhodné na dosahovanie vysokých výkonov a udržateľnosť závodu.

Obsah linínu okrem iného ovplyvňuje podiel nestráviteľných vlákninových zložiek. Na stráviteľnosť má vplyv nielen absolútny obsah linínu, ale aj jeho forma a usporiadanie v bunkovom zväzku.

VÝBER SPRÁVNEJ ODRODY

To, ako je dôležitý výber správnej odrody pre vysokú stráviteľnosť vlákninových zložiek, ukazuje porovnanie náhodných vzoriek 450 kukuričných siláží, ktoré bolo realizované v laboratóriu Sano v rokoch 2017 a 2018. Analýzy kukurice boli rozdelené na základe obsahu sušiny/termínu zberu úrody do kategórií raná až neskorá (obrázok č. 3).

Obsah TS sa odlišuje podľa termínu zberu úrody, obsah aNDFom sa znižuje pri postupujúcom dozrievaní stavov a obsah škrobu (XS) sa vtedy zvyšuje.

Kukuričné siláže z laboratórium SANO ÚRODA 2017 a 2018:

Termín zberu: ■ raný ■ skorý ■ stredný ■ neskorý

OBRÁZOK Č. 3: Porovnanie vlastností určujúcich hodnotu 450 hybridov kukurice, rozdelených podľa termínu zberu úrody/obsahu sušiny, z úrody 2017 a 2018.

Je prekvapujúce, že rozdiely v stráviteľnosti vlákniny po 30, 120 a 240 hodinách sú len veľmi malé. To pripúšťa záver, že výber odrody má oveľa väčší vplyv na stráviteľnosť zostatkovej rastliny ako termín zberu úrody.

To je dobrá správa pre farmárov a spracovateľské závody: Výber správnej odrody tak okrem širokého okna na zber úrody pripúšťa vyššiu stráviteľnosť zostatkovej rastliny aj pri dlhšom prezretí stavov.

Preto pri výbere odrody kukurice určenej na vysievanie v roku 2022 dbajte na vysoko stráviteľné odrody kukurice.

Spýtajte sa svojho poradcu na odrody kukurice s vysokou stráviteľnosťou zostatkovej rastliny (NDFd30) a profitujte v nasledujúcom roku z lepších a udržateľnejších prevádzkových výsledkov.

ZÁVER

Hodnotenia zo strany laboratória Sano jednoznačne ukazujú, že stráviteľnosť vlákniny v kukuričných silážach je silne ovplyvnená výberom odrody. Výber odrody má teda oveľa väčší vplyv na stráviteľnosť zostatkovej rastliny ako termín zberu úrody.

Správny výber vysoko stráviteľnej odrody kukurice, upravený podľa lokality, umožňuje farmárovi dosiahnuť nielen zlepšenie svojich príjmov, zdravia zvierat a prevádzkovej udržateľnosti, ale na základe dlhšieho obdobia, počas ktorého môže zberať úrodu, uľahčuje aj plánovanie termínu zberu úrod.

 

Kontaktujte nás

Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.
+4212 653 16 570
+4212 654 21 983
Dlhé Diely I. 23/a
841 04 Bratislava
Slovensko